Get updates by email:

Thursday, 30 April 2015

Nursing in Ireland


അയര്ലിണ്ട് മലയാളീ നെഴ്സ്സുമാരുടെ സ്വപ്നഭൂമിയാണ്‌. നല്ല കാലാവസ്ഥയും, ഉയര്ന്ന് വരുമാനവും, സ്വദേശികളുടെ സൗഹൃദപരമായ പെരുമാറ്റവും നമ്മുടെ നാട്ടുകാരെ ഈ രാജ്യത്തേക്ക് വളരെയധികം ആകര്ഷി ച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഈ സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം ഉയര്ന്നു ഐ. ഇ. എല്‍. റ്റി. എസ്സ്(IELTS) സ്കോര്‍ എന്ന കടമ്പയില്‍ തകരുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ്, പലര്ക്കും ഉണ്ടായത്. 

ഐ. ഇ. എല്‍. റ്റി. എസ്സ്(IELTS) നു, മൊത്തത്തില്‍ 7 മാര്ക്കും്, റൈറ്റിംങ്ങ്(writing), സ്പ്പീക്കിംഗ്(Speaking) തുടങ്ങിയവക്ക് 7 ഉം, റീഡിംഗ്(reading), ലിസ്സെണിങ്ങ് (LIstening) തുടങ്ങിയവക്ക് 6.5 ഉം ഉണ്ടങ്കില്‍ മാത്രമേ അയര്ല ണ്ടില്‍ നേഴ്സിംഗ് ബോര്ഡ്ന രജിസ്ട്രേഷന്‍ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.

എന്നാല്‍ കുറഞ്ഞ മാര്ക്കുഭള്ളവര്ക്കും ഇപ്പോള്‍‌ അവസ്സരമൊരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അയര്ല്ണ്ടിലെ പ്രശസ്തമായ കോര്ക്ക്ങ യുനിവേര്ഴ്സ്സി ട്ടി, പല തരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകള്‍ ഇന്ത്യയിലെ നെഴ്സ്സുമാര്ക്ക് നല്കു ന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ, യുനിവേര്ഴ്സ്സി ട്ടിയുടെ സമീപത്തുള്ള നേഴ്സിംഗ് ഹോമുകളില്‍ ആഴ്ചയില്‍ 20 മണിക്കൂര്‍ പാര്ട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്യാനും, അവസ്സരമുണ്ട്. അവധിക്കാലം മുഴുവന്‍ സമയം ജോലിയില്‍ ഏര്പ്പെ്ടാം. കൊഴ്സ്സ് കഴിഞ്ഞ്, ഒരു വര്ഷവക്കാലത്തേക്ക്, വര്ക്ക്പ പെര്മിടറ്റു ലഭിക്കും. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം പോയവരുടെ അനുഭവങ്ങള്‍ അറിയുവാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ അവരോടെ നേരിട്ട് സംസ്സാരിക്കാനുള്ള അവസ്സരം ഉണ്ട്. എല്ലാവരും തന്നെ വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ്.

ഫീസ്‌ മാത്രം ഇപ്പോള്‍ അടച്ചാല്‍ മതി. ജീവിത ചിലവിനുള്ള തുക, അക്കൌണ്ടില്‍ കാണിച്ചാല്‍ മതി. ഒരു വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള ഫീസ്‌, താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ഇതോടൊപ്പം തന്നെ IELTS പഠിച്ചു, രണ്ടു വര്ഷിത്തിനുള്ളില്‍ പാസ്സാകുവാന്‍ ട്രെയിനിംങ്ങും നല്കു‍ന്നതാണ്. ഇതിലൂടെ നിങ്ങള്ക്ക്് അയര്ലാണ്ടില്‍ ഒരു രജിസ്ട്രേഡ് നേഴ്സ്സ് ആകുവാന്‍ സാധിക്കാവുന്നതാണ്.

Course Name Duration IELTS Fees (Euros)
BSc Nursing 1 year 6.0(min 5.5 in each module) 6500
MSc Nursing 1 year 6.5 (min 6.0 in each module) 8250
Doctorate of Nursing3 years 6.5 (min 6.0 in each module) 6000/yr

അടുത്ത സെപ്റ്റംബര്‍ ബാച്ചിലേക്കുള്ള അട്മിഷന് ഉടന്‍ ബന്ധപ്പെടുക:
0481 2302247, 09496652472

CAREERFLYT STUDY ABROAD
GRACE PLAZA, ABOVE METHIYADI
SASTRI ROAD, KOTTAYAM, KERALA, INDIA
0481 2302247, 09496652472
careerflyt@gmail.com, www.careerflyt.com
IMMIGRATION TO CANADA, STUDY IN CANADA, UK,
IRELAND, AUSTRALIA, NEWZEALAND, US, IELTS&HAAD

Sunday, 15 February 2015

Essay 64 (Expedtions to Difficult Regions)An increasing number of people today explore difficult and distant terrains, either to visit these places or to conduct scientific researches.  Although people do face great deal of hardships during these activities, it has greater advantages both for the travelers themselves and the society as a whole.

To start with, it would be greatly enjoyable for people who like adventurous travel and novel experiences.  They not only take great delight in preparing physically and psychologically for such demanding expeditions but also experience a sense of achievement in completing the task.  A few examples would be, climbing difficult terrains like the Himalayan Mountains, expeditions to the Polar Regions or even the recent space voyages offered for common people.

Again, scientific expeditions to these regions have also benefitted human society to a great extent in terms of studying the many unknown facts about the earth and the universe. For example, scientists to the Polar Regions of the Antarctica and the Arctic have conducted various experiments on the climate changes and given us information about how the melting of the polar ice can affect the earth.

On the other hand, many people have questioned the huge financial commitments made by governments in conducting such expeditions, especially for scientific purposes.  For instance, many social economists point out that maintaining space and polar stations would cost enormous amount of money but the net results usually do not justify the expenditure incurred.  Moreover, the risks involved in travelling to dangerous and distant terrains are enormous and many people have lost their lives due to extreme cold, difficult landscapes and lack of provisions.


In conclusion, despite certain objections, the curiosity and passion for people to travel to distant and difficult regions of the world have only increased.  It clearly reveals man’s innate desire to conquer the unknown.  Although it involves a certain amount of risks and financial commitment, it has greater benefits for man.

Tuesday, 10 February 2015

Essay 63 (Field-trips in schools)


Some people believe that children should have important lessons other than classes in a schools, that is, visiting local businesses or public buildings.

To what extend do you agree or disagree?

Many progressive schools today often try to provide more innovative learning experiences to children by taking them to local commercial establishments or public buildings where they would be exposed to a great deal of practical knowledge.  This practice, I think, would be a significant opportunity for them to acquire skills and information which are not usually available in a school environment.

To begin with, classroom learning can sometimes be tedious and access to ideas and knowledge in nonverbal and practical ways can make learning creative, fun-filled and more effective.  For instance, while visiting a historical museum children can see and handle real objects and experience artefacts like coins, inscriptions and utensils of the ancient times.  These experiences would reinforce their study of history and help them to recall information more easily.

Furthermore, field trips to local businesses can introduce pupils to direct interaction with objects of learning, which are not easily available in schools.  For example, a visit to a local fish market can introduce children to various species of sea and river fishes, learn their names and identify them.

However, sometimes children can take fieldtrips more as a recreational activity rather than an innovative learning experience.  This can defeat the very purpose of such trips, and therefore some parents are sceptical about such activities in school.

In conclusion, although field trips from schools offer a certain amount fun, most children benefit greatly from such educational tours.  Therefore, school authorities should encourage children to visit local businesses or public buildings in order to make education a more creative and interesting activity.


Words 260

Friday, 6 February 2015

Graph (Employment Patterns in Britain)

You should spend about 20 minutes on this task.
The two pie charts below show some employment patterns in Great Britain in 1992.
Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.
Write at least 150 words.


The pie charts make a comparative study of the proportion of males and females  employed in 6 broad categories, divided into manual and non-manual occupations.

Among the women the highest proportion was engaged in clerical or related work, which was closely followed by other non-manual employments.  On the other hand, managerial and professional jobs were the most popular occupations with men at 36% and clerical positions were selected by only an insignificant 9%.  A considerable portion of males also were interested in craft or related jobs and other manual labour, accounting for half of the total men-folk.  In contrast, the only major manual occupation that women took up was other manual labour at 27%.  Other non-manual professions were not very popular among both males and females.  The least percentage of workers both categories were general labourers.

In conclusion, more women performed non-manual occupations, whereas a greater percentage of men preferred manual jobs


Employments: jobs/professions/occupations/work/positions
Percentage: proportion/ratio/portion
Female: women
Employed in: engaged in/occupied in/involved in/took up
Significant: substantial/important
Select: prefer/choose/opt forComment and click the Facebook icon to share it on your page...thanks.

Saturday, 31 January 2015

Essay 62 (Govt. Funding for Performing Art Students)IELTS Essay Question, Kottayam 29/1/2015

Some people believe that training courses of performing arts (eg. dance, music, drama etc.) should be funded by government.  Others believe that they should be done through other ways (eg. business or student’s family).

Discuss both view and give your opinion.

There is a view that government should provide financial support to talented students who intend to pursue a career in performing arts such as dance, music or theatre.  However, many people believe that taxpayers money should not be wasted for this purpose, and students should look for sponsorship from other sources like corporates or their own families.  This essay examines both perspectives.

On the one hand, state funding for students of performing arts is one of the best ways to conserve arts and culture, which is a major responsibility of the government.  This is very relevant today as the number of students opting for careers in such disciplines is declining and government’s patronage in this area would encourage an increasing number of students to choose performing arts.  For example, the government of Kerala in India provides free training to art aspirants in traditional performing art forms of the state like Kathakali, Mohiniyattam and Thullal, in a prestigious art-school called Kerala Kalamandalam. This initiative from the government has played a major role in generating interest in young Keralites in traditional performing arts of the state.

On the other hand, critics contend that since it is mostly students themselves who benefit from art education they should seek aid from other sources such as corporate funding and their own parents. For instance, like any other professionals musicians, dancers and actors also earn large sums of money from stage shows and other public performance. They also believe that since enormous amounts of money is required to fund art education, it would become an unnecessary liability for government, as it has more important priorities to deal with.

A close examination of both views reveal that it is necessary for government to sponsor art education because many parents are not financially capable of shouldering this responsibility and corporate funding is often impractical.

In conclusion, although it may be a serious financial obligation, government should not hesitate to support art students financially because safeguarding the cultural traditions of a country is one of it’s primary responsibility.

Comment and click the Facebook icon to share it on your page...thanks.

Thursday, 29 January 2015

Essay 61 ( Commericialisation of Schools)


Some schools agree that fast food restaurants and supermarkets can promote their products in school and that schools benefit from it. Is it a positive or a negative development?


Today, a number of schools, especially in the developed countries allow corporate advertisements of fast foods and supermarkets and in this way they try to raise funds for schools activities.  This practice, in my view, is disadvantageous for school children.


To start with, showing commercials of fast foods, chocolates and similar products or making them available within school premises would reinforce children’s taste for such foods.  This can increase problems like obesity and other health issues among children.  For example, if hamburgers, fried meats and sweet beverages of brands like Mcdonalds or KFC are available in school cafeterias children would definitely have a tendency to consume them on a regular basis, instead of opting for healthier alternatives.  


Similarly, exposure to constant commercial messages within the academic environment can create a materialistic attitude in children.  For instance, if schools promote advertisements of children’s products like toys or computer games from supermarkets through educational materials, billboards or school television, children would think that they have the approval of teachers and school authorities.  Consequently, they may force their parents to buy the advertised products, when they visit supermarkets. This is a very obvious example of how commercialisation of schools can promote materialistic attitude in children.


On the other hand, some principals do not believe that children are unduly influenced by commercialisation of schools and they consider it advantageous to them, as a way to improve school facilities.  To cite an example, some corporates help financially strapped schools to buy library books or improve sports facilities for promoting their products inside the campus.

In conclusion, despite minor advantages, corporate commercial campaigns within school premises has greater negative influence on children as they would promote unhealthy habits and materialistic attitude in them.

Comment and click the Facebook icon to share it on your page...thanks.